Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ποιες δαπάνες φιλοξενίας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων;

Με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομιών και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες αναγνωρίζονται φορολογικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 31 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών εκπίπτουν τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα. Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. Για τις δαπάνες αυτές έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, με τους οποίους συνεργάζονται οι επιχειρήσεις για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής ή προώθησης των πωλήσεων τους, κ.λπ.. Στα έξοδα διανυκτέρευσης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες διατροφής, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στην Α.Π.Υ. του ξενοδοχείου διαμονής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των εξόδων αυτών είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, αφενός μεν τα έξοδα αυτά να προκύπτουν από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία και αφετέρου δε, το ξενοδοχείο να βρίσκεται εντός του Δήμου (Καποδιστριακού) στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα εν λόγω έξοδα. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα δώρα που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι 20 ευρώ για καθένα από αυτά (δωρεοδόχο). Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης με τα οποία ενδεχομένως επιβαρύνεται μία επιχείρηση και τα οποία δεν αφορούν στα κατονομαζόμενα πιο πάνω έξοδα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. Γενικά, ως έξοδα εκπιπτόμενα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων νοούνται οι παραγωγικές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν στον κύκλο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Έξοδα φιλοξενίας και δεξιώσεων πελατών, αντιπροσώπων και τρίτων προσώπων εν γένει εάν βρίσκονται εντός του επιδιωκόμενου σκοπού κατ’ αρχήν θεωρούνται παραγωγικές. Να επισημάνουμε ότι νοούνται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτές που γίνονται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, όχι μόνο αυτές που καταβάλλονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο ή από συμβατική υποχρέωση, αλλά και οι καταβαλλόμενες οικειοθελώς από την επιχείρηση. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού πραγματοποιεί δεξιώσεις και φιλοξενίες πελατών, προμηθευτών, αντιπροσώπων και εν γένει προσώπων, τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το επαγγελματικό της αντικείμενο και εφόσον οι δαπάνες αυτές βρίσκονται εντός του επιδιωκόμενου σκοπού, θεωρούνται κατ’ αρχήν παραγωγικές. Το ποσό όμως της δαπάνης πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Δικαιολογητικά στοιχεία αποτελούν τα Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ., οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ξενοδοχείων και λοιπά αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Αν υπάρχει μετάβαση σε άλλη πόλη ή χώρα τα αεροπορικά εισιτήρια ή οι αποδείξεις πώλησης των εισιτηρίων κατά περίπτωση. Επιπλέον πρέπει να υπάρχουν καταστάσεις ή άλλα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν φιλοξενηθεί, για να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της παραγωγικότητας των δαπανών και ότι τα πρόσωπα αυτά είναι σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Μυρσίνη Δρίμτζια, Οικονομολόγος, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net