Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α - Τι δικαιούμαστε και τι πρέπει να προσέχουμε


Τους τελευταίους περίπου δύο μήνες έχουν αρχίσει να εξετάζονται και πάλι από τα ΚΕ.Π.Α οι αιτήσεις αναπηρίας ασθενών. 

Mε γνώμονα την μεγάλη καθυστέρηση και συχνά την ανεπαρκή ενημέρωση αμφοτέρων των πλευρών  ( ασθενών - επιτροπών ) θέλουμε να διασφαλίσουμε την ορθή αξιολόγηση των ενδιαφερομένων ώστε να διεκδικούνται σωστά τα δικαιώματα της αναπηρίας τους.  


Οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς:

  α) τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη η επίδομα αναπηρίας,
  β) τον χαρακτηρισμό ατόμων ως ΑΜΕΑ,
  γ) τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.
Τα παρακάτω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 54 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.                                        


                                        
H διαδικασία
 1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.                                                                                                                                                       


 2. Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α .                                                                                                                                                                                                                                         


  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή γίνεται πλέον με μήνυμα (sms) και συχνότερα τηλεφωνικά.
 3. Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.


 4. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., με τηλεφωνική επικοινωνία για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.


 5. Μετά από περίπου ένα μήνα παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.


 6. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας ένα παράβολο των 46.14 ευρώ. 


 7. Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται τόσο στο σύνολο των εξετάσεων των οποίων προσκομίζονται μαζί με τις αιτήσεις αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, όσο και στις επεξηγηματικές ιατρικές βεβαιώσεις σε συνδυασμό με τον φάκελο ασθενούς που συμπληρώνονται από τους θεράποντες ιατρούς για την ορθή αξιολόγηση των εξεταζόμενων. 

Κατεβάστε εδώ τον  Φάκελος ασθενούς ΚΕ.Π.Α. ή υποδείξατε τον στον θεράποντα ιατρό σας. 

Ιδιαίτερα οι αξιολογήσεις των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις είναι συχνότατα ελλιπής και τα αποτελέσματα των επιτροπών ΚΕ.Π.Α που εκδίδονται δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα των παθήσεων τους και τελικώς το ποσοστό αναπηρίας των  αναπήρων από αυτές τις χρόνιες και συχνά απειλητικές για τη ζωή παθήσεις να μην αντιστοιχούν με την πραγματικότητα και να χάνονται τα δικαιούμενα των πασχόντων από την πολιτεία.  

Βρείτε εδώ το ποσοστό αναπηρίας της πάθησης σας βάση του ΦΕΚ1506 ποσοστών αναπηρίας παθήσεων


Ποια είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία 67% και άνω;

Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια ή που είναι τυφλά ή που είναι κωφά ή που έχουν νοητική στέρηση. Η πραγματική έννοια της αναπηρίας περιλαμβάνει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν κάποια ασθένεια που ενώ δεν είναι προφανής παρ’ όλα αυτά καθιστά τα άτομα αυτά ανίκανα να λειτουργήσουν φυσιολογικά.


Αν κάποιος εξετασθεί με την προαναφερόμενη διαδικασία των επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και κριθεί ότι έχει αναπηρία 67% και άνω δικαιούται τα εξής:

1. Έκπτωση 200 € από τον πληρωτέο  φόρο στο εκκαθαριστικό σας, ανεξαρτήτως εισοδήματος. (Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και γονείς που έχουν ως προστατευόμενο μέλος τους παιδί που του έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
2. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ (που σας δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινήστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ).
3. Επίδομα από την Πρόνοια (το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).
4. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια (η οποία παρέχεται αν δεν εργάζεστε, αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από τον αρμόδιο υπουργείο και δεν καλύπτεστε από κάποιον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
5. Αναπηρική Σύνταξη (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε τουλάχιστον 10 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο Ασφαλιστικό Φορέα).
6. Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑΜΕΑ.
8. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9. Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
10. Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
11. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις.


Ενημερωθείτε για τα δικαιωματικά σας ποσοστά αναπηρίας από τους συλλόγους ασθενών στην χώρα μας και ζητήστε την πολύτιμη βοήθεια τους για την διασφάλιση της ορθής αξιολόγησής σας από τα κέντρα των ΚΕ.Π.Α.
Εάν δεν γνωρίζεται την ύπαρξη συλλόγου της πάθησής σας στη χώρα μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο spanioi@spanioi.gr  για την ενδελεχή ενημέρωσή σας.